Ďalší argument proti zvyšovaniu minimálnej mzdy

Jedným z argumentov proti zvyšovaniu minimálnej mzdy je skutočnosť, že takéto zvýšenie spôsobí zvýšenie nezamestnanosti. Ďalší argument sa týka tých zamestnancov, ktorí prácu nestratia. Zvýšenie ich mzdy totiž môže byť kompenzované napr. zhoršením pracovných podmienok:

“Ak je trh práce vo svojom fungovaní ovplyvňovaný vonkajšími zásahmi, prejaví sa to živelnou adaptáciou trhových subjektov: v nepeňažnej oblasti, v celkových pracovných podmienkach, ktoré vytvárajú firmy, alebo v nízkych mzdách nezodpovedajúcich kvalite vykonanej práce.” (Ekonómia v novej ekonomike, 2. vydanie, str. 276)

Inými slovami: aj v otázke minimálnej mzdy treba mať na pamäti základné pravidlo ekonómie.

Poznámka na okraj: nie je celkom jasné, prečo autor použil slovo “živelný”. Adaptácia trhových subjektov (t.j. ľudí – konkrétnych, živých, väčšinou rozmýšľajúcich ľudí, ktorí sú účastníkmi trhu) na zvýšenie mzdových nákladov je v tomto prípade vynútená zo strany štátu. Ak je na tejto adaptácii niečo negatívne, potom to, že firmy sú k nej nútené vonkajším a vo svojej podstate násilným zásahom. Negatívny prívlastok si zaslúži v prvom rade tento zásah. Rozhodnutie o zvýšení minimálnej mzdy je napokon politické rozhodnutie, a politické rozhodnutia často sú “živelné”. Ale pre Ekonómiu v novej ekonomike platí: o štáte len dobre.