Monthly Archives: marec 2012

Jednotlivec, rodina a spoločnosť jestvovali skôr ako štát

“Keď Lev XIII. apeluje na štát, aby zmierňoval podľa noriem spravodlivosti postavenie chudobných, robí tak preto, lebo správne spoznal, že povinnosťou štátu je bdieť nad všeobecným dobrom a starať sa o to, aby každá oblasť spoločenského života, vrátane hospodárskej, pri rešpektovaní jej oprávnenej samostatnosti prispievala k jeho podpore. To však nesmie viesť k domnienke, že podľa pápeža Leva každé riešenie sociálnej otázky má pochádzať od štátu. Naopak, pápež viackrát zdôrazňuje nevyhnutné hranice zasahovania štátu a jeho inštrumentálny charakter, pretože jednotlivec, rodina a spoločnosť jestvovali už pred ním, a štát je tu na to, aby práva jedných i druhých chránil, a nie potláčal.” (Bl. Ján Pavol II.: Centesimus Annus)

Definícia konkurencie

Konkurencia je “spontánny (a dynamický) proces objavovania a súťaženia medzi ľuďmi v ekonomických procesoch o najvýhodnejšie využitie zdrojov s cieľom maximalizácie užitočnosti” 1.

Takto definovaná konkurencia “vyžaduje rôznorodosť, […], nie centrálne zavádzanú harmonizáciu” 2.

Konkurencia existuje vždy, keď “existuje slobodný prístup na trh” 3.

V ekonomickej teórii sa skôr ako s horeuvedeným dynamickým modelom konkurencie (typickým predovšetkým pre rakúsku školu) stretávame s modelom dokonalej konkurencie, ktorý je zásadne odlišný. Tento model vychádza z nasledovných predpokladov:

“Dokonale konkurenčný trh sa vyznačuje týmito znakmi: na trhu existuje veľký počet firiem; vyrábané výrobky sú homogénne; neexistujú bariéry vstupu do odvetvia; jednotlivá firma je cenovým príjemcom; dopyt po výrobkoch jednotlivej firmy je dokonale elastický; na trhu existuje dokonalá informovanosť.” 4

Dokonalá konkurencia je nerealistický model, v skutočnom svete sa nemôže vyskytovať. Toto je treba mať na pamäti pri porovnávaní skutočnej situácie (alebo teoreticky možnej situácie) s modelom dokonalej konkurencie.

Poznámky:

1) Peter Gonda: Poznámky k semináru AKE 2011 [pdf]

2) Tamtiež.

3) Pascal Salin: Ekonomická harmonizace. Praha: Liberální institut, 2003. ISBN 80-86389-26-X. Strana 33-34. [pdf]

4) Ján Lisý a kolektív: Ekonómia v novej ekonomike. 2. vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2007. ISBN 978-80-8078-164-4. Strana 192.