Monthly Archives: jún 2012

Hodnota nie je vo veciach

“Hodnota je dôležitosť, ktorú konajúci človek prisudzuje konečným cieľom. Prvotná a pôvodná hodnota je prisudzovaná iba konečným cieľom. Prostriedky sa hodnotia odvodene podľa ich užitočnosti pri dosahovaní konečných cieľov. Ich hodnota je odvodená od hodnoty príslušných cieľov. Pre človeka sú dôležité iba do tej miery, v akej mu umožňujú nejaké ciele dosiahnuť.

Hodnota nie je vo veciach. Je v nás; je to spôsob, akým človek reaguje na podmienky svojho prostredia.” (Ludwig von Mises: Lidské jednání, str. 86)

Mises netvrdí, že iba človek má hodnotu, a veci sú bezcenné. Tvrdí, že bez konajúceho človeka by veci z pohľadu človeka nemali žiadnu hodnotu. Hodnotu majú preto, lebo im ju človek prisudzuje, pretože mu môžu (podľa jeho mienky) pomôcť dosiahnuť nejaký cieľ.

Jedna poznámka k prekladu uvedeného citátu. V českom vydaní Misesovej knihy Human Action sa nesprávne prekladá: “Hodnota není uvnitř věcí, není ani v nás.” V anglickom origináli sa píše: “Value is not intrinsic, it is not in things. It is within us.” Preto som horeuvedený citát z českého vydania preložil a upravil podľa anglického vydania.

Takmer to isté, čo Mises, tvrdil aj španielsky katolícky scholastik Diego de Covarrubias y Leiva (1512-1577), citovaný v knihe anglickej ekonómky Marjorie Grice-Hutchinson The School of Salamanca (k dispozícii vo formáte pdf a epub):

“Hodnota tovaru nezávisí na jeho podstate, ale na ocenení ľuďmi, i keby bolo ich ocenenie nerozumné.”