Tag Archives: Informačná ekonomika

Ad: Ivan Klinec: Informácie ako kľúčový zdroj bohatstva a prosperity

Zástancovia teórií, tvorených na základe predpokladu vyššieho významu informácií v tzv. “novej ekonomike”, sa dopúšťajú jednej zvláštnej chyby pri porovnávaní “starej” ekonomiky (ktorú nazývajú industriálnou) s novou (informačnou). Túto chybu môžeme ukázať na nasledovnom príklade.

Ivan Klinec, ekonóm SAV, futurológ a člen Rímskeho klubu, v článku Informácie ako kľúčový zdroj bohatstva a prosperity píše:

“Ak vstúpia na trh ako konkurenčné produkty produkt projektanta, ktorý je geniálny, ale disponuje iba ceruzkou, papierom a pravítkom a projektanta, ktorý geniálny nie je, ale disponuje modernou informačnou technológiou, siet’ou, hardvérom, softvérom, počítačovou grafikou alebo Internetom, potom ten druhý je konkurencieschopnejší, a to z toho dôvodu, že ten prvý vyprodukuje produkt, ktorý je výsledkom práce iba jedného človeka, resp. jeho mozgu, a ten druhý vyprodukuje produkt, ktorý je výsledkom práce väčšieho množstva ľudí, t.j. projektanta plus ľudí, ktorí vyprodukovali informácie, resp. informačné produkty, ktoré projektant pri svojej práci využil.”

Ak druhý produkt považuje za dielo väčšieho počtu ľudí kvôli tomu, že projektant pri práci použil produkty iných ľudí, potom presne v tom istom zmysle je aj produkt prvého projektanta dielom väčšieho počtu ľudí. Pretože prvý projektant si ceruzku, papier a pravítko určite sám nezhotovil.

V druhom prípade možno ide o podstatne väčší počet ľudí a o väčšiu produktivitu práce. Je však zrejmé, že rozdiel nie je v podstate veci, ale iba v miere. Informácie a znalosti veľkého počtu ľudí boli v ekonomike vždy potrebné a vždy využívané. Tzv. nová ekonomika sa v tomto zmysle od starej neodlišuje.